Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

 


 Maturitní zkoušky JARO 2024

Informace k maturitním zkouškám

Ředitelka Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy stanovila pro školní rok 2023/2024  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek.

Školský zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 1.7. 2023. Vyhláška č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 1. 1. 2022 a další související právní předpisy

Společná část maturitní zkoušky   Bližší informace ZDE

Didaktické testy – český jazyk a literatura a anglický jazyk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů (předměty: český jazyk a literatura a anglický jazyk) v jarním zkušebním období roku 2023 od 2. května 2024 do 7. května 2024

Profilová maturitní zkouška 

Písemné práce a praktické maturitní zkoušky se konají v od 2. dubna a od 1. září do 10. září 2024 konkrétní termín pro jednotlivé třídy naleznete ZDE 

Ústní maturitní zkoušky se konají v období od 16. května do 10. června a od 1. září do 20. září 2024 konkrétní termín pro jednotlivé třídy naleznete ZDE 


Obor Sociální činnost  75-41-M/01

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura: ústní a písemná maturitní zkouška

Anglický jazyk: ústní a písemná maturitní zkouška

Psychologie a pedagogika: ústní maturitní zkouška

Péče o děti a dospělé: praktická maturitní zkouška 

Nepovinné zkoušky :

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška


Obor Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura: ústní a písemná maturitní zkouška

Anglický jazyk: ústní a písemná maturitní zkouška

Veřejná správa: ústní maturitní zkouška

Právo: ústní maturitní zkouška

Odborné předměty veřejné správy: praktická maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky :

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2024 podává žák nejpozději do 30. listopadu 2023.

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v podzimním zkušebním období 2024 pak nejpozději do 25. června 2024.

• Nejzazší termín, kdy si žák převezme výpis z přihlášky z informačního systému a správnost potvrdí podpisem protokolu o předání výpisu – 16. prosince 2023.

• Každý žák se bude registrovat ve výsledkovém portálu žáka (VPŽ) – termín registrace – bude upřesněn.


Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro školní rok 2023/2024 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2024. Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku. V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku. Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou zkoušku z každé zkoušky (tzn. tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy). Navýšení počtu opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u didaktického testu či praktické zkoušky se nad rámec výše uvedené skupiny žáků týká také všech dalších maturantů, kteří byli ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k těmto zkouškám v jarním nebo podzimním zkušebním období v rámci opravné nebo náhradní zkoušky.

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny.
Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání. 
Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. 
Doporučení je zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra. (viz CERMAT maturitní zkoušky-úprava podmínek)

Úprava MZ pro žáky cizince 

Nad rámec standardních úprav maturitní zkoušky stanovených pro osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí podle § 20 odst. 4 školského zákona mají cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina), ve školním roce 2022/2023 nárok na doplňující úpravy v souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 28. 11. 2022  (viz CERMAT maturitní zkoušky-úprava podmínek)

Nahrazující zkouška z cizího jazyka 

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit certifikátem standardizované zkoušky. Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu jedné profilové zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. (viz CERMAT maturitní zkoušky)

 

 

 

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce