Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Maturitní zkoušky 2023

Informace k maturitním zkouškám 2023

Ředitelka Střední odborné školy sociální sv. Zdislavy stanovila pro školní rok 2022/2023 níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek.

Školský zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 27.2.2021 

Vyhláška č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15.10.2020 

Společná část MZ

Didaktické testy – český jazyk a literatura a anglický jazyk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů (předměty: český jazyk a literatura a anglický jazyk) v jarním zkušebním období roku 2023 v termínech:

od 2.5.2023 do 5.5.2023

DT ANJ (bude doplněno)

DT CEJ  (bude doplněno)

 

Obor Sociální činnost  75-41-M/01

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Psychologie a pedagogika: ústní maturitní zkouška: 16.5 - 19.5.2023

Péče o děti a dospělé: praktická maturitní zkouška: 24.4 - 28.4.2023

Český jazyk a literatura

- ústní maturitní zkouška: 16.5 - 19.5.2023

- písemná maturitní zkouška 4.4.2023

Anglický jazyk

- ústní maturitní zkouška ve dnech: 16.5 - 19.5.2023

- písemná maturitní zkouška 5.5.2023

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská etika: ústní maturitní zkouška

 

Obor Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Veřejná správa: ústní maturitní zkouška: 22.5 - 25.5.2023

Právo: ústní maturitní zkouška: 22.5 - 25.5.2023

Odborné předměty veřejné správy: praktická maturitní zkouška: 17.4 - 20.4.2023

Český jazyk a literatura

- ústní maturitní zkouška: 22.5 - 25.5.2023

- písemná maturitní zkouška: 4.4.2023

Anglický jazyk

- ústní maturitní zkouška: 22.5 - 25.5.2023

- písemná maturitní zkouška: 5.5.2023 

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská etika – ústní maturitní zkouška

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat (bude aktualizováno)

Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2023 podává žák nejpozději do 30. listopadu 2022.

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na  www.maturita.cermat.cz

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

 

Další informace

Dle novelizace vyhlášky 177/2009 Sb., ve znění účinném od 15.10.2020

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělávání.

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka. Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny.

Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání.

Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce.

Doporučení je zároveň evidováno v informačním systému Centra.

 

Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro školní rok 2022/2023 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2023. Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku. V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku. Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou zkoušku z každé zkoušky (tzn. tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy). Navýšení počtu opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u didaktického testu či praktické zkoušky se nad rámec výše uvedené skupiny žáků týká také všech dalších maturantů, kteří byli ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k těmto zkouškám v jarním nebo podzimním zkušebním období v rámci opravné nebo náhradní zkoušky.

 

 

 

 

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce