Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Informace k maturitním zkouškám 2022

informace budou průběžně aktualizovány

Společná část MZ

Didaktické testy – český jazyk a literatura a anglický jazyk

V jarním a podzimním zkušebním období 2022 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti.

 

Obor Sociální činnost  75-41-M/01

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Psychologie a pedagogika: ústní maturitní zkouška

Péče o děti a dospělé: praktická maturitní zkouška

Český jazyk a literatura

- ústní maturitní zkouška

- písemná maturitní zkouška z CJL

Anglický jazyk

- ústní maturitní zkouška

- písemná maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská etika: ústní maturitní zkouška

 

Obor Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Veřejná správa: ústní maturitní zkouška

Právo: ústní maturitní zkouška

Odborné předměty veřejné správy: praktická maturitní zkouška 

Český jazyk a literatura -

- ústní maturitní zkouška

- písemná maturitní zkouška z CJL

Anglický jazyk

- ústní maturitní zkouška

- písemná maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská etika – ústní maturitní zkouška

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat (bude aktualizováno)

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2022 podává žák nejpozději do 30. listopadu 2021.

• Každý žák se bude registrovat ve výsledkovém portálu žáka od 4. 1. 2022

 

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na  www.maturita.cermat.cz

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

 

Další informace

- dle novelizace vyhlášky 177/2009 Sb., ve znění účinném od 15. 10. 2020

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělávání.

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka. Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny.

Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání.

Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce.

Doporučení je zároveň evidováno v informačním systému Centra.

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce