Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Informace k maturitním zkouškám 2021

Ředitelka Střední odborné školy sociální svaté Zdislvay rozhodla na základě novely Školského zákona podle zákona č. 284/2020 Sb. s účinností od 1. 10. 2020 a vzhledem k opatření MŠMT ČR č. j. MSMT-31622/2020-1 stanovila pro školní rok 2020/ 2021  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek a podává informace o změnách ve smyslu opatření MŠMT ČR č. 3267/2021-1, dodatkem k OOP č.j. 3267/2021-2 a OOP č.j. 3267/2021-3 Viz odkaz níže-celý text opatření a další úpravy maturitní zkoušky 2021.

Pozor! Změny se netýkají žáků z minulých projektů, kteří dělají opravné zkoušky.

Společná část MZ

Didaktické testy – český jazyk a literatura a anglický jazyk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů (předměty: český jazyk a literatura a anglický jazyk) v jarním zkušebním období roku 2021: 24. května 2021 (anglický jazyk) a 25. května 2021 (český jazyk a literatura) .

V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti.

Zohlednění žáků, kteří od října 12.10. 2020 v rámci pracovní povinnosti nebo dobrovolně odpracovali alespoň 160 hodin: viz text OOP č.j. 3267/2021-3 a „Další úpravy maturitní zkoušky 2021“  

Maturitní kalendář 2021 ZDE

 

Obor Sociální činnost  75-41-M/01

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Psychologie a pedagogika: ústní maturitní zkouška 9. 6. – 10. 6. 2021

Péče o děti a dospělé: praktická maturitní zkouška 1. - 4. 6. 2021 

Přípravný týden: 26. 5. – 28. 5. 2021 a 7. 6. – 8. 6. 2021

Upozornění: Praktická maturitní zkouška z PDD se může konat v souvislosti s aktuální hygienicko- epidemiologickou situací na oddělení v sociálních či školních zřízeních nebo v odborných učebnách školy. 

Nepovinné zkoušky (přesun původně povinných zkoušek do nepovinných zkoušek od března 2021):

Český jazyk a literatura - ústní maturitní zkouška: koná se dobrovolně 9. 6. – 10. 6. 2021

písemná maturitní zkouška z CJL se ruší

Anglický jazyk - ústní maturitní zkouška: koná se dobrovolně 9. 6. – 10. 6. 2021

písemná maturitní zkouška z ANJ se ruší

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská etika – ústní maturitní zkouška

 

Obor Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Veřejná správa: ústní maturitní zkouška 14. 6. – 16. 6. 2021 

Právo: ústní maturitní zkouška 14. 6. – 16. 6. 2021 

Odborné předměty veřejné správy: praktická maturitní zkouška  10.5. -  12. 5. 2021

Přípravný týden: 7. 6. – 11. 6. 2021

Nepovinné zkoušky (přesun původně povinných zkoušek do nepovinných zkoušek od března 2021):

Český jazyk a literatura - ústní maturitní zkouška: koná se dobrovolně 14. 6. – 16. 6. 2021 

písemná maturitní zkouška z CJL se ruší

Anglický jazyk - ústní maturitní zkouška: koná se dobrovolně 14. 6. – 16. 6. 2021 

písemná maturitní zkouška z ANJ se ruší

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská etika – ústní maturitní zkouška

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2021 podává žák nejpozději do 30. listopadu 2020.

• Každý žák se bude registrovat ve výsledkovém portálu žáka od 4. 1. 2021 

• Pokud se žák rozhodne vykonat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, anglického jazyka, písemně o tom informuje ředitelku školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Sdělení je součástí maturitní dokumentace.

• Pokud žák oboru sociální činnost chce využít „zohlednění“ – nekonání didaktických testů v souvislosti s odpracováním příslušného počtu hodin v sociálním zařízení (pracovní povinnost, dobrovolné zapojení), předloží ředitelce školy nejpozději do 17. května 2021 potvrzení o splnění minimálně 160 hodin u orgánů veřejného zdraví, poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče nebo u poskytovatelů sociálních služeb. Potvrzení je součástí maturitní dokumentace. Viz text: Dokládání pracovní doby a výčet uznatelných zařízení.

• Pokud se žák rozhodne konat didaktické testy, je povinen to oznámit ředitelce školy nejpozději do dne předcházejícímu jejich konání. Termíny DT - 24. května - 25. května 2021

Další upozornění: žákovský seznam literárních děl je nově možné předkládat až do 30. dubna 2021.
 
Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na  www.maturita.cermat.cz

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

 

Další informace 

- dle novelizace vyhlášky 177/2009 Sb., ve znění účinném od 15. 10. 2020 

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělávání. 

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník. 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka. Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny.
Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání. 
Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. 
Doporučení je zároveň evidováno v informačním systému Centra. 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce